biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Teleopieka, telemedycyna - programy i fundusze europejskie - Teleopieka

Aktualny od od 2018-02-26 do 2018-03-13

Teleopieka Fundusze europejskie program regionalny

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych
i starszych, w tym:

a.      zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

b.      wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się
to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;

c.      rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d.      działania wspierające opiekunów faktycznych,
w szczególności:

o    kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,

o    poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc
w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

o    tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu
w zastępstwie za opiekunów faktycznych
w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

o    sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

e.     przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone
z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;

f.      działania umożliwiające pozostawanie osób
z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych
w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami
i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia)[1];

g.     działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej
i zawodowej.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

Link do konkursu

Aktualny od 2018-02-21 do 2018-03-21

Teleopieka Fundusze europejskie program regionalny

Zaplanowane działanie ma na celu poprawę, jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Cele pośrednie:

– poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej;

– rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

– rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;

– poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;

– zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;

– zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

W celu spełnienia kryterium dostępu „Zgodność ze standardem DDOM opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia„ projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z ww. dokumentem stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu konkursu.

W ramach jednego projektu można ubiegać się o wsparcie jednego DDOM.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

Link do konkursu

Aktualny od 2017-07-31 do 2017-08-31

Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 • Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami, świadczone w lokalnej społeczności;
 • Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • Usługi w mieszkaniach wspomaganych (m.in. rozwój usług w mieszkaniach chronionych);
 • Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych;
 • Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=150

Deinstytucjonalizacja – jak zarabiać z systemem teleopieki?

Przy zachowaniu rozsądnych i zdrowych reguł biznesowych wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych rozproszoną formą opieki zdalnej jest bardzo opłacalną inwestycją.

Jak pozyskać dofinansowanie?

Pomagamy wybrać właściwą strategię projektu, dobieramy właściwy konkurs, pomagamy w opracowaniu profesjonalnego wniosku. U podstawy naszej pracy leży rzetelność i fachowość, co bezpośrednio przekłada się na wysoką ocenę wniosków i bardzo duże szanse pozyskania dofinansowania.

Aktualny od 31.07.2017 do 17.08.2017

Teleopieka Fundusze europejskie program regionalny

Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji realizowane na rzecz osób niesamodzielnych:

 • wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności,
 • działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych umożliwiających osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezależne funkcjonowanie w środowisku i zapobiegających odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej,
 • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach treningowych i wspieranych,
 • rozszerzenie oferty wsparcia podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-053-17.html

Aktualny od 2017.02.28 do 2017.03.28

Teleopieka Fundusze europejskie program regionalny

Obecnie trwa kolejny konkurs na Mazowszu, z którego będzie można ubiegać się o dotację na usługi opiekuńcze i teleopiekę, termin składania wniosków upływa 28 marca br. O dofinansowanie mogą się ubiegać Prywatne Domy Opieki, Domy Seniora z pobytem dziennym i długoterminowym , urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe OPS, MOPS. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem teleopieki.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-1.html

Aktualny od 2017.04.03 do 2017.04.14

Województwo Łódzkie - Regionalny Program Operacyjny

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

 • osoby niesamodzielne;
 • otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych;
 • podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego:

http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1489-poddzialanie-ix-2-1-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne

Aktualny od 2017.04.03 do 2017.04.21

Województwo Podlaskie - Regionalny Program Operacyjny

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się

 • podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR;
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej;
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej;
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/91-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-niesamodzielnych-oraz-uslug-asystenckich-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-swiadczonych-w-lokalnej-spolecznosci—lgd-puszcza-bialowieska.html

Aktualny od 2017.04.10 do 2017.05.31

Województwo Śląskie - Regionalny Program Operacyjny

Typy projektów:

 • Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji.
 • Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej
 • Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania
 • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/198

Aktualny od 2017.05.04 do 2017.05.19

Województwo Świetokrzyskie - Regionalny Program Operacyjny

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

 • Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.
 • Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).
 • Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np.: pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia).

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1080-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-09-02-01-iz-00-26-108-17-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-konkurs-dedykowany-osi-obszary-o-najgorszym-dostepie-do-uslug-publicznych-obszary-wiejskie

Aktualny od 2017.05.08 do 2017.06.14

Województwo Podkarpackie - Regionalny Program Operacyjny

Dofinansowanie m.in. obejmować będzie rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez:

 • wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy, wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych
 • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków)
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii

Szczegółowe dane na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1290-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-08-03-00-ip-01-18-017-17

Search