biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Regulamin - Teleopieka

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego na stronie internetowej pod adresami teleopieka.com.pl, silvercrs.pl, silvercrs.com, silvercrs.eu („Serwis”) oraz cel jego utworzenia. Użytkownik winien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.

2.     Administratorem Serwisu jest Naszsenior.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa, NIP: 524-276-79-20, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy +225103635, adres e-mail: biuro@teleopieka.com.pl

3.     Celem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych o tematyce związanej z opieką nad osobami niesamodzielnymi oraz oferowanie i sprzedaż towarów i usług.

4.     Usługodawcą większości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator. Jednak niektóre usługi świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi w Serwisu warunkami, a sam usługodawca oraz właściwy dla świadczonych przez niego usług regulamin, jest wyraźnie wskazany w Serwisu.

§ 2 Użytkownicy Serwisu

1.     Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Serwis. Użytkownikiem Serwisu jest użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do wszystkich usług dostępnych w Serwisie.

2.     Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3.     Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje proces rejestracji w Serwisie. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych

4.     Pod terminem „proces rejestracji” rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz aktywowanie Konta poprzez link aktywacyjny, przesłany na email wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zakupu towarów i usług poprzez uregulowanie należnej płatności.

5.     Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia:

6.1. Konta – konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: nazwa użytkownika oraz adres e- mail. Użytkownik Serwisu może podać również swoje imię i nazwisko lub pseudonim.

6.2. Zamówienia zakupu towarów i usług – konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres e- mail, imię i nazwisko zamawiającego adres do wysyłki zamawiającego. Jeżeli Użytkownik wymaga otrzymania faktury VAT, to niezbędne jest podanie nazwy, adresu i nr NIP  firmy.

7.     Użytkownik Serwisu może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy.

8.     Po usunięcia Konta Użytkownik Serwisu:

8.1. Konto danego Użytkownik Serwisu przestaje być dostępne w Serwisie,

8.2. Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownik Serwisu pozostają dostępne w obszarze Serwisu, w zakresie określonym postanowieniami § 3 pkt 3.

9.     Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika Serwisu bez uprzedniego podania przyczyny w przypadku, gdy Użytkownik Serwisu:

9.1. w swoich działaniach dokonywanych w obszarze Serwisu narusza przepisy obowiązującego prawa,

9.2. publikuje w Serwisie treści, które Administrator uzna za obraźliwe dla innych,

9.3. łamie postanowienia § 2 pkt. 5 niniejszego Regulaminu,

9.4. nie zaakceptuje zmian dokonanych przez Administratora w treści Regulaminu na podstawie §9 pkt 3,

9.5. podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik Serwisu nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

9.6. ustalił nazwę indywidualną, która jest sprzeczna ze wskazaniami Regulaminu,

9.7. w jakikolwiek sposób działa na szkodę Serwisu, Administratora lub innych Użytkowników Serwisu,

9.8. narusza inne postanowienia niniejszego Regulaminu.

10.  Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają takie same uprawnienia i mogą uczestniczyć we wszystkich obszarach aktywności dostępnych w Serwisu.

11.  Bierne przeglądanie zasobów Serwisu (bazy artykułów, poradników i innych) jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami Serwisu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora.

§ 3 Treści umieszczane w Serwisu

1.     Poszczególne elementy zawartości Serwisu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników i Użytkowników Serwisu z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Serwisu.

2.     Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do umieszczania w Serwisie jedynie takich treści, których udostępnianie za pośrednictwem Serwisu nie będzie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że nie będzie ono naruszać praw osób trzecich, w szczególności – dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Z powyższego tytułu Użytkownik Serwisu przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

3.     Zarejestrowanie się przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, jest jednoznaczna z udzieleniem przez niego nieodpłatnej zgody na udostępnianie za pośrednictwem Serwisu wszelkich umieszczonych w nim przez Użytkownika Serwisu treści do wiadomości publicznej, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, Na podstawie niniejszego upoważnienia Administrator może również dokonywać zmian redakcyjnych i skrótów Treści, jak również umieszczać je – w całości lub części – wedle swojego uznania w dowolnych obszarach Serwisu, w dowolnym kontekście, który nie będzie rodził sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie, obejmuje również upoważnienie do udostępniania treści, w opisanym powyżej zakresie, także po usunięciu z Serwisu Konta danego Użytkownika Serwisu. Przedmiotowe upoważnienie dotyczy wszystkich treści umieszczanych przez Użytkownika Serwisu w Serwisie.

4.     Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

4.1. niepodejmowania działań takich jak:

4.1.1. rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej,

4.1.2. kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie,

4.1.3. korzystanie z kont innych Użytkowników Serwisu lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom Serwisu,

4.1.4. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkownik Serwisu,

4.2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników Serwisu oraz dla Administratora Serwisu.

4.3. niezwłocznego powiadomienia Administratora, w sposób określony w § 10 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego indywidualnej nazwy lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5.     Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z Serwisu – bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika Serwisu – umieszczonych przez niego treści, jeśli otrzymał on urzędową albo inną wiarygodną wiadomość, że określone treści opublikowane w Serwisie:

5.1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa, w tym – prawa własności intelektualnej osób trzecich, jak – prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających, prawa autorskie, prawa pokrewne, a także inne prawa osób trzecich,

5.2. naruszają lub mogą naruszać dobre obyczaje,

5.3. nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość,

5.4. propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną,

5.5. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych,

5.6. zawierają wulgaryzmy,

5.7. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników Serwisu,

5.8. są reklamami,

5.9. są spamem,

5.10. zawierają dane osobowe lub kontaktowe innych osób niż Użytkownik Serwisu umieszczający treści te dane zawierające,

5.11. dotyczą prywatnego lub osobistego życia innych Użytkowników Serwisu, chyba że są to informacje ściśle związane z celem Serwisu określonym w § 1 pkt 3,

5.12. zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod innych Użytkowników Serwisu.

6.     Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie Użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem w Serwisie treści bezprawnych.

7.     Naruszeniem zasad Regulaminu będzie umieszczanie w Serwisie treści niezwiązanych z celem Serwisu wskazanym w § 1 ust 3, a także umieszczanie wpisów i komentarzy o charakterze reklamowym. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

8.     Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkownika Serwisu, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu

9.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter treści umieszczanych przez Użytkowników Serwisu lub związanej z nimi działalności w zakresie innym, aniżeli określony w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1.     W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkowników Serwisu przekazują Administratorowi, ewentualnie – innym usługodawcom, swoje dane osobowe.

2.     Naszsenior.pl Sp. z o.o.. (dalej „Administrator serwisu”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Administrator serwisu ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Użytkownika przez Administratora serwisu, należy skontaktować się z Administratorem serwisu . Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika wg specyfikacji w §2 pkt.6. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

3. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora serwisu w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem stron internetowych wymienionych w § 1 pkt.1  i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Administratora serwisu. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Korzystanie przez Użytkownika z serwisów internetowych Administratora serwisu, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Administratora serwisu.
Klikając w linki zamieszczone na platformie Administratora serwisu lub aplikacji mobilnej Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator serwisu i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

4. Dane Użytkownika mogą wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta także innych danych wg § 2 pkt.6.

5. Dane gromadzone przez strony internetowe i urządzenia mobilne, gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Administratora serwisu, Administrator serwisu jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Administratora serwisu), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez Administratora serwisu usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze stron internetowych lub aplikacji mobilnych Administratora serwisu.

6. Administrator serwisu może gromadzić w ramach usług serwisów internatowych wg § 2 pkt.6. dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

7. Administrator serwisu przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w serwisach internetowych wg § 2 pkt.6. w następujących celach:

7.1. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

7.2. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

7.3. umożliwienie pełnego korzystania z serwisów internetowych wg § 2 pkt.6, w tym dokonywania transakcji w serwisach internetowych wg § 2 pkt.6.

7.4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

7.5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Administratora serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

7.6. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisów internetowych wg § 2 pkt.6. lub usług bądź towarów osób trzecich;

7.7. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

7.8. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

7.9. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji za sprzedane usługi i towary, zabezpieczenie płatności, windykacja należności;

7.10. wsparcie dla usług kredytowych;

7.11. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionych usług i towarów;

7.12. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

7.13. statystycznych;

7.14. archiwizacyjnych;

7.15. zapewnienie rozrachunów.

7.16. Administrator serwisu jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych w serwisach internatowych wg § 2 pkt.6.  danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

8. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, to Administrator serwisu może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora serwisu. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

9. Administrator serwisu nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

9.1. Współpraca z podmiotami trzecimi, którzy są wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych w celu świadczenia Administratorowi serwisu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz Polityki Prywatności Administratora serwisu;

9.2. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników organom publicznym wspierającym Administratora serwisu w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń niniejszego Regulaminu;

10. Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

11. Wszystkie zbierane przez Administratora serwisu dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem serwisu, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora serwisu wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

§ 5 Odpowiedzialność Administratora

1.     Administrator Serwisu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Serwisu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.     zawartość wszelkich informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników Serwisu, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu;

b.     szkody spowodowane zawartością wszelkich informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników Serwisu,

c.     jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników Serwisu – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

d.     skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika Serwisu;

e.     szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Serwisu nie był w stanie zapobiec;

f.      jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu.

3.     Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

4.     Administrator Serwisu nie zezwala na użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora oraz na pobieranie jakichkolwiek informacji Użytkowników i Użytkowników Serwisu z Serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania, chyba że umowa między Stronami stanowi inaczej.

5.     W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej w ramach Serwisu lub pobrania treści Użytkowników lub Użytkowników Serwisu z Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien każdorazowo zgłosić się do Administratora na adres mail: redakcja@naszsenior.pl w celu zawarcia stosownej umowy.

6.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników Serwisu we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

§ 6 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników Serwisu korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta.

2.     Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3.     Użytkownik Serwisu może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w każdym czasie.

4.     Użytkownik Serwisu rozwiązuje Umowę poprzez:

a)     samodzielne skasowanie Konta albo

b)     zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

5.     Administrator może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z § 2 pkt 9.

§ 7 Warunki techniczne świadczenia usług.

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

a.     połączenie z siecią Internet;

b.     przeglądarki internetowe.

c.     Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

2.     Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Serwisu. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w zakładce Pliki Cookies w stopce Serwisu

§ 8 Reklamacje

1.     Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: redakcja@naszsenior.pl. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty inne niż Administrator, Użytkownik Serwisu winien zgłaszać bezpośrednio do danego usługodawcy.

2.     Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: Naszsenior.pl Sp. z o.o., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa.

2.     Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Serwisu niniejszego regulaminu prosimy kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: redakcja@naszsenior.pl

3.     Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Użytkowników Serwisu, Administrator serwisu powiadomi Użytkowników Serwisu na stronie Serwisu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Search